Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1 – TARAFLAR :

a) Tatlistan Chocolatier - Nesil Zincirkıran
Adres: Osmaniye Mah. Ahu Sok. No:21A Bakırköy-İstanbul (ŞİRKET)
b) www.tatlistan.com uzantılı alışveriş portalına üye olan gerçek kişi (ÜYE)

 

Madde 2 – TANIMLAMALAR :
İşbu Üyelik Sözleşmesi metni içerisinde;
a) Tatlistan Chocolatier - Nesil Zincirkıran kısaca (ŞİRKET) diye,
b) www.tatlistan.com uzantılı alışveriş portalına üye olan gerçek kişi kısaca (ÜYE) diye,
c) Şirketin sahibi olduğu www.tatlistan.com alan adında kayıtlı TATLİSTAN unvanlı sanal alışveriş merkezi kısaca (PORTAL) diye,
d) İşbu Sözleşme ve Sözleşmeye atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belge, ek, açıklama ve İnternet sitesi dâhilinde hizmetlerin kullanımına ilişkin yapılan bilcümle beyan ve açıklamalar; hepsi birlikte kısaca (SÖZLEŞME) diye,
Anılacaktır.

 

Madde 3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU :
İşbu Sözleşmenin konusu, Şirketin sahibi olduğu www.tatlistan.com alan adında kayıtlı bulunan TATLİSTAN unvanlı alışveriş portalı içerisinde sunulan hizmetlerden Üye kullanıcıların yararlanmalarına ilişkin esasların tespiti, tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ve işbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözüm yollarının gösterilmesidir.

 

Madde 4 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ :
a) Üye, www.tatlistan.com uzantılı alışveriş portalına üye olurken verdiği kişisel ve sair diğer tüm bilgilerin doğru olduğunu, Şirket’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
b) Üye, Şirket’in internet sitesi üzerinden kendisine tanımlanan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Şirket’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Şirket’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
c) Üye, www.tatlistan.com uzantılı alışveriş portalını kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeye ait olacaktır.
d) Üye, www.tatlistan.com uzantılı alışveriş portalını hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve sınaî haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
e) www.tatlistan.com uzantılı alışveriş portalında üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir. Bu görüş ve düşüncelerin Şirket ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Şirket’in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
f) Şirket, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan sorumlu değildir. Üye, www.tatlistan.com uzantılı alışveriş portalının kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar nedeniyle Şirket’ten tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiş ve şirketi bu hususlarda gayrikabili rücu ile ibra etmiştir.
g) Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluk tamamen Üye’ye aittir.
h) İşbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde yer alan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Şirket’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından arî tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın resmi mercilere intikal ettirilmesi halinde, Şirket’in üyeden üyelik sözleşmesine uyulmaması nedeniyle tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
ı) Şirket’in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini, dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
i) www.tatlistan.com uzantılı alışveriş portalında yer alan yazılım, tasarım, yazılı ve görsel içerik, satışa konu ürün bilgileri de dahil her türlü içerik, yazılım ve donanım Şirket’in mülkiyetinde olup, telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmaktadır. Anılan fikri haklar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Ayrıca portalda geçen başkaca şirketler ve ürün sahiplerinin ticari markaları ve tüm fikri mülkiyet hakları bu madde kapsamında korunmaktadır. Üye bu bilgileri kullanamaz, değiştiremez, kopyalamak sureti ile kullanıma konu edemez.
j) Şirket tarafından www.tatlistan.com uzantılı alışveriş portalının iyileştirilmesi, geliştirilmesi amacıyla ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. Üye bu hususa şimdiden muvafakat etmiştir.
k) Şirket kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, portalın kullanımını kolaylaştırmak, kullanıcıların özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalar yapmak amacıyla üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir, 3. kişi/kurum/kuruluşlarla paylaşabilir. Şirket, Üyenin www.tatlistan.com uzantılı alışveriş portalı üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.
l) Alışveriş Portalına üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe girecek uygulamalar kapsamında Şirket tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklâmlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına, bu konularda kendisine SMS, MMS, e-mail ve dokuman gönderilmesine, telefon ile arama yapılmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.
m) Üye aksini yazılı olarak Şirkete bildirmediği sürece Şirketin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanallarını kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.
n) Üye, Portal’a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, şirket tarafından kullanılmasına, arşivlenmesine ve gerek görülmesi halinde paylaşılmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.
o) Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı iddiası ile talepte bulunmayacağını ve Şirketi sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder.
p) Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse ve/veya üyeliğini iptal etmek isterse bu talebini [email protected] adresine yazılı olarak iletebilir.
r) Şirket, Üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istenildiğinde ve /veya Şirket haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğu takdirde iyi niyetle açıklayabilir.
s) Şirket alışveriş portalının virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye, Şirketin alışveriş portalına girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
ş) Şirket, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya Şirket’in web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
t) Şirket, üyelik sözleşmesini ve portalda ilan edilen tüm koşulları hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından geçerlilik kazanacaktır.
u) Üye, şirket ve/veya şirket ortakları ve/veya şirketin satışa sunduğu hizmet ve ürünler hakkında sosyal medyada ve kamuya açık ortamlarda hakaret, karalama ve/veya ticari ve şahsi itibara zarar verici biçimde söylemlerde bulunmamayı, bu meyanda yayınlar yapmamayı beyan ve taahhüt etmektedir. Aksi halde şirket ve şirket ortaklarına verdiği doğrudan ve/veya dolaylı zararı karşılamak zorunda kalacaktır. Üye aldığı hizmete ilişkin herhangi bir sorun ya da talebi var ise bunu öncelikle şirketle yazılı yoldan paylaşacak ve çözüm yolları aranacaktır.

 

Madde 5 – DELİL SÖZLEŞMESİ :
Taraflar, Şirket’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiğini kabul ve beyan eder.

 

Madde 6 – SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SÜRESİNDEN EVVEL FESHİ :
İşbu sözleşme Üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Şirket tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.
Şirket üyenin üyelik sözleşmesini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh etme hakkına sahiptir.

 

Madde 7 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ :
Taraflar, işbu sözleşmeden doğan ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını kabul ettiklerini beyan ederler.

 

Madde 8 – YÜRÜRLÜK :
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

 

Madde 9 – DİĞER HÜKÜMLER:
Sipariş oluşturma, Ödeme şekil ve tipleri, Teslimat şekilleri ve şartları, Ürünlerin içeriği veya teslim anındaki uygulamalar detaylı olarak www.tatlistan.com sitesinde yer alan ‘bilgiler’ bölümündeki içerikte yer almaktadır. Bu bilgiler aydınlatıcı ve açıklayıcı olarak bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR